Regulamin akcji „100zł za zakup Maxcom MS459 Harmony w Play”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „100zł za zakup Maxcom MS459 Harmony w Play” (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Akcją”) jest Maxcom S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23 a, 43-100 Tychy wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410197, posiadającym kapitał 135 000,00 zł w całości opłacony, o nadanych nr NIP 646-25-37-364 i REGON 277703221 (zwany dalej, jako „Organizator”).

 2. Współorganizatorem Akcji jest firma P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, o kapitale zakładowym w wysokości 48.456.500 zł, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609; będąca właścicielem marki Play (zwany dalej „Współorganizatorem”).

 3. Akcja trwać będzie w dniach 26 maja do 30 czerwca 2019r.

 4. Akcja organizowana jest na terenie całej Polski i dotyczy osób, które dokonały zakupu smartfona MAXCOM MS459 Harmony w ofercie Współorganizatora w dniach 9-26 maja 2019 r., a także dokonały pobrania kuponu rabatowego ze strony Organizatora. www.maxcom.pl/harmony po podaniu numeru IMEI zakupionego smartfona. Pobrany kupon rabatowy jest ważny od 9 maja do 30 czerwca 2019r.

 5. Realizacja kuponów rabatowych będzie miała miejsce wyłącznie na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.maxcom.pl

 6. Udział w akcji jest dobrowolny.

 7. Przystąpienie do Akcji, oznacza, że uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

 8. Akcja jest prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

 9. Akcja ma charakter promocyjny i jest reklamowana przy współpracy Organizatora oraz Współorganizatora.

§2
Zasady i warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. W Akcji nie mogę brać udziału pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Akcji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

 3. Do odbioru kuponu rabatowego uprawniona jest każda osoba, z wyłączeniem osób opisanych w pkt 2.2, która w dniach trwania Akcji (pkt 1.3) zakupi produkt Maxcom MS459 Harmony u Współorganizatora w terminie 9-26 maja 2019r.

 4. Kupon rabatowy o wartości 100zł brutto można odebrać na stronie internetowej Organizatora www.maxcom.pl/harmony po podaniu numeru IMEI zakupionego smartfona (pkt. 2.3).

 5. Kupon rabatowy można zrealizować wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.maxcom.pl po dokonaniu jednego zakupu o łącznej wartości 250zł brutto lub więcej.

 6. Warunkiem wykorzystania kuponu rabatowego jest wpisanie kodu otrzymanego po spełnienie warunku z pkt 2.4 w koszyku zakupowym w polu kod rabatowy.

 7. Zakupy nie sumują się.

 8. Wielokrotność kwoty 250 zł brutto przy jednym zakupie nie uprawnia do odbioru więcej niż jednego kuponu rabatowego.

 9. Kupon rabatowy odebrany przez Klienta nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani zwrotowi.

 10. Termin ważności kuponu rabatowego, zasady Akcji oraz warunki realizacji kuponu rabatowego dostępne są w regulaminie dostępnym na stronie Organizatora www.maxcom.pl

 11. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie do zakupu produktów marek Maxcom, FitGo, Maxton oraz ACC+ na stronie Organizatora.

 12. Kuponu rabatowego nie można wykorzystać do zakupu produktów innych marek dostępnych na stronie Organizatora, m.in. Meizu, Motorola, Nilox, Celly.

§3
Bony zniżkowe

 1. Nagrodą w Akcji są kupony rabatowe o nominale 100 zł brutto.

 2. Całkowita ilość bonów jest nieograniczona.

 3. Sponsorem kuponów rabatowych w Akcji jest Organizator.

 4. Termin ważności bonów zniżkowych to 30 czerwca 2019r.

 5. Bon zniżkowy obowiązuje tylko i wyłącznie w Sklepie Maxcom – maxcom.pl

 6. Bon zniżkowy uprawnia do otrzymania jednorazowej zniżki w wysokości 100 zł brutto, pod warunkiem dokonania zakupów na minimalną wymaganą przez sklep kwotę.

 7. Minimalna kwota zakupów określona jest przez sklep w regulaminie „100zł za zakup Maxcom MS459 Harmony w Play”, stworzonym na potrzeby niniejszej Akcji.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy realizacji bonu zniżkowego przez Sklep lub z tytułu zdarzeń uniemożliwiających realizację bonu zniżkowego nie leżących po stronie Organizatora, takich jak upadłość lub niewypłacalność podmiotu prowadzącego Sklep, likwidacja lub restrukturyzacja podmiotu prowadzącego Sklep itp.

§4
Inne postanowienia

 1. Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest na stronie internetowej Organizatora – www.maxcom.pl/harmony w dniach trwania Akcji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Wszelkie zmiany obowiązują ̨ od daty ich wprowadzenia przez Organizatora, po udostępnieniu Regulaminu „100zł za zakup Maxcom MS459 Harmony w Play”.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Akcji, a Współorganizatorem rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Organizatora na adres: MAXCOM S.A., ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

 6. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres marketing@maxcom.pl

 7. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych wyłącznie w sklepie, w którym towar został nabyty. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza praw przysługującym Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. W przypadku uznanej reklamacji towaru zakupionego z wykorzystaniem kuponu rabatowego, klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie.

 9. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami, bonami i kodami promocyjnymi.

 10. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie


Trwa ładowanie